ae2c435f88ad08e16f316674850fe7

 

 

 

 

 

 

Rugpjūčio 15 dieną, Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventėje drauge su Telšių regiono ministru br. Nerijum išsiruošėme aplankyti Skuodo pasauliečius pranciškonus, tiksliau – vietinę seseriją. Žmonės rinkosi dalyvauti šventosiose Mišiose, apie Žolinės šventę bylojo rankose nešamos gėlių puokštelės, o žolynų raštais mirgėjo ir moterų suknelės. Skuodo Švenčiausios Trejybės parapijos klebono kanauninko Petro Merliūno vadovaujama liturgija vyko oriai ir šiltai. Po šventųjų Mišių nuėję prisistatyti gerbiamam klebonui, matėme, kaip linksmai ir patikliai su juo bendravo būrelis vaikų, atėjusių pasitikslinti dėl Sutvirtinimo sakramento. Žinoma, buvo ir agapė, o ypač įspūdinga kelionė prie Užluobės Lurdo, kur išgirdome įdomią jo atsiradimo istoriją. 1936-1937 metais savo žemėse jį įrengė ūkininkas Juozas Žadauskas. Kartą pradingo visa jo arklių kaimenė, žmogus karštai meldė Dievą pagalbos sugrąžinti pagrindinį jo turtą, o po sėkmingo gyvulių atsiradimo sapne turėjęs regėjimą įrengti Marijos garbei Lurdą prie Luobos upės. Suradęs tinkamiausią vietą, apaugusią medžiais ir nuošalią, drauge su ūkio darbininkais, kurie čia dirbę su didesniu užsidegimu, nei ūkyje, nukasė nemažos kalvos šlaitą, įrengė sutvirtintą nišą Mergelės skulptūrai, kuri buvo parvežta iš Mažeikių. Užluobės Lurdas labai savitas, neturi dviejų tradicinių nišų pagal Prancūzijos pavyzdį. Dar tebegyvena Skuode Žadausko dukra Ona Riaukienė. Pasimeldėme, pagiedojome, o sesė Birutė Vyšniauskaitė, gimusi 1945 metais, paliudijo, kaip per karštą maldą į Lurdo Švenčiausiąją Mergelę pagijo iš skausmingos rankų egzemos, kai daktarai nebepagelbėjo, o vėliau pildė duotus apžadus tapti medicinos darbuotoja ir dirbo chirurginiame skyriuje. Susėdę po aukštomis liepomis aptarėme brolijos reikalus, vieni kitus pasiraginom studijoms ir aktyvesnei tarnystei Bažnyčioje ir Ordine. Mums paliekant šventą vietą, atvyko jauna šeima, supratom, kad tai tylioji gyvai tikinčių paties Lietuvos pakraščio žmonių meditacijų ir maldos vieta. Su Skuodo sesėmis atsivėrėme ir išsikalbėjome – toks ir buvo šio vizito tikslas.