????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Š.m. gagužės 3 dieną Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos namuose vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino III Telšių regiono brolijos tarybos rinkimų Kapitula.

Rytinę Kapitulos sesiją malda pradėjo Telšių regiono brolijos dvasinis asistentas br. kun. Evaldas Darulis, OFM, po kurios į delegatus ir svečius kreipėsi Kapitulos pirmininkas, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis ministras br. Algimantas Andziulis, OFS, kuris už nuveiktus darbus padėkojo kadenciją baigiančiai Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos tarybai – ministrui Modestui Žadvydui, OFS, viceministrui br. Henrikui Paluckiui, OFS, ekonomei Aurelijai Tėvialienei, OFS, magistrei Angelei Kleinauskaitei, OFS ir sekretoriui Nerijui Čapui, OFS. Vėliau buvo išklausytos kadenciją baigiančios tarybos ir jai pavaldžios viešosios įstaigos „Pranciškoniška pasauliečių akademija“ finansinės ir veiklos ataskaitos, aptartos regiono brolijos aktualijos.

Popietinė sesija prasidėjo himnu ir malda į Šventąją Dvasią, po kurios sekė naujosios Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos tarybos rinkimai. Ministru išrinktas br. Nerijus Čapas, OFS (Klaipėda), viceministru – br. Antanas Lukauskas, OFS (Kretinga), sekretore – ses. Egidija Audickaitė, OFS (Naujoji Akmenė), ekonome – ses. Aurelija Tėvialienė, OFS (Kretinga), o magistre – ses. Stanislava Sandarienė, OFS (Skuodas).

Pasibaigus popietinei Kapitulos sesijai, Kapitulos delegatai ir svečiai rinkosi Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos bažnyčios Kankinių koplyčioje, kur iškilmingų Šventųjų Mišių metu išklausė išrinktosios Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos tarybos Tikėjimo išpažinimą ir priesaiką.

Kapitula pabaigta broliška agape.

Telaimina Dievas naująją Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos tarybą ir visus regiono brolius ir seseris.