????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Pranciškoniškoji šeima yra viena iš daugelio Šventosios Dvasios Bažnyčioje pažadintų šeimų. Ji jungia pašvęstojo gyvenimo brolius ir seseris, kunigus, pasauliečius, jaunimą – visus, kurie skirtingais būdais ir formomis rūpinasi perteikti šv. Pranciškaus Asyžiečio charizmą Bažnyčioje ir misijose. Ypatingą vietą šioje šeimoje turi ir Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS).

 

Pasaulinė šeima

 

Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS) šiandien skaičiuoja daugiau nei 400 tūkstančių narių ir yra pasklidęs po 107 pasaulio valstybes. Ordinas susideda iš įvairių lygmenų brolijų – vietinių, regioninių, nacionalinių ir tarptautinės. OFS nariai yra broliai ir seserys, kurie paskatinti Šventosios Dvasios, likdami pasauliečiais ir laikydamiesi Bažnyčios patvirtintos Regulos, įžadais įsipareigoja gyventi Evangelija pagal Pranciškaus Asyžiečio pavyzdį. Naujoji 1978 m. popiežiaus Pauliaus VI patvirtinta Pasauliečių pranciškonų ordino Regula tokį gyvenimo būdą apibūdina kaip įsipareigojimą „eiti iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją“.

Šį rudenį, lapkričio 15-22 d., vyks Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinė Kapitula. Neatsitiktinai jos vieta pasirinkta Vengrija – šventosios pasaulietės pranciškonės Elžbietos Vengrės, kurios 800-tąsias gimimo metines neseniai šventėme, gimtinė. Šv. Elžbieta Vengrė pažino šv. Pranciškų per brolius pranciškonus, bet jos, kaip ir Pranciškaus, dvasinė kelionė buvo nuolatinis atsivertimas ir gailestingas patarnavimas vargšams.

 

Lietuvoje: išrinkta nauja OFS Nacionalinė taryba

 

Balandžio 11-13 d. Kretingoje Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas šventė Nacionalinės tarybos rinkimų Kapitulą. Į Kretingos pranciškonų vienuolyną susirinko 40 regionų ir vietinių OFS brolijų delegatų ir 3 Pranciškoniškojo jaunimo (Jaupra) Nacionalinės tarybos atstovai. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas šiandien skaičiuojantis virš 500 narių susideda iš 6 regionų, 32 vietinių brolijų Lietuvoje ir 2 brolijų užsienyje.

Rinkimų Kapitulai vadovauti atvyko Pasauliečių pranciškonų ordino Tarptautinės tarybos (CIOFS) Prezidiumo atstovai: generalinės ministrės delegatė Wilhelmina Visser-Pelsma OFS ir generalinis dvasinis asistentas br. Ivan Matic OFM. Sesė Wilhelmina pastebėjo, kad patyrę tamsiausias sovietų okupacijos valandas Lietuvos pasauliečiai pranciškonai šiandien yra pereinančiame laikotarpyje. „Tikimės, kad sunkumai ir kentėjimai jūsų nesugraužė. Kantrybė ir išmintis išgydo praeities žaizdas. Pranciškoniškas dvasingumas teįkvepia jus dialogui, dalijimuisi, atlaidumui vieni kitiems“, – kalbėjo Kapitulos pirmininkė. OFS Nacionalinis dvasinis asistentas br. Linas Vodopjanovas OFM džiaugėsi, kad Ordinas Lietuvoje išgyvena atgimimą ir akcentavo visos Pranciškoniškos šeimos rengimąsi Pranciškoniškos charizmos jubiliejaus šventimui 2009 m.

Kapitula – ne vien naujos vadovybės rinkimai, bet ir laikas pagilinti viziją apie Bažnyčią ir pranciškoniškąjį dvasingumą, iš naujo prabilti apie asmeninę ir bendruomeninę atsakomybę, pasaulio metamus iššūkius, kelti pasauliečių pranciškonų identiteto, Ordino misijos ir prioritetų klausimus. Kadenciją baigusi Nacionalinė taryba apibendrino savo nuveiktus darbus, tarp kurių svarbiausiais buvo įvardinti Regulos vertimas ir leidyba, nacionalinės ugdymo programos parengimas, Pranciškoniškos pasauliečių akademijos įsteigimas Telšių regiono brolijos iniciatyva, Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos įsikūrimas ir įregistravimas valstybiniu lygmeniu, internetinė svetainė www.ofs.lt, Pašaukimų dienų iniciatyvos ir kt. Neužbaigtus darbus ir Kapitulos dalyvių užduotą viziją įgyvendinti turės jau naujai išrinkta Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba: ministras Algimantas Andziulis OFS, viceministras Aidas Gintaras Adomaitis OFS, magistrė Aldona Elena Šeduikienė OFS, ekonomas ir tarptautinės tarybos narys Nerijus Čapas OFS ir sekretorius Edvardas Macijauskas OFS. 3 metų kadencijai išrinkta naujoji Nacionalinė taryba buvo iškilmingai patvirtinta Šv. Mišių metu.

Kaip padrąsinimas ne tik Nacionalinei tarybai, bet ir visiems Pranciškoniškos šeimos Lietuvoje namiškiams liko brolio Ivan žodžiai: „Mes nežinome Dievo plano. Vienas asmuo gali būti palaiminimas visam pasauliui. Jėzus perkeitė Pranciškų, kai jis leidosi perkeičiamas. Ir toji jėga pakeitė pasaulį, nes Pranciškuje įvyko tikras žmogaus atsakymas Dievui“.
Virginija Mickutė

(Interneto dienraštis „Bernardinai.lt”, 2008-04-14)