0ddff0714cafdc91290a95e6e1f484„Daugelio intelektualų skelbtoji ‚Dievo mirties‘ idėja užleidžia vietą steriliam individualizmo kultui“ – kovo 8 d. audiencijos metu kalbėjo Šventasis Tėvas Benediktas XVI – asis popiežiškosios Kultūros tarybos asamblėjos dalyviams, susirinkusiems į Vatikano apaštališkųjų rūmų šv. Klemenso salę. Popiežius pabrėžė, kad „sekuliarizacija nebėra vien tik išorinė grėsmė tikinčiajam, bet jau kuris laikas ji reiškiasi pačios Bažnyčios gelmėje… Ji griauna pačią krikščionių tikėjimo prigimtį  ir, kaip pasekmė, gyvenimo stilių bei kasdienį tikinčiųjų elgesį“. Jie „gyvena pasaulyje ir dažnai yra paženklinti, gal netgi pasidavę vaizdo kultūros sąlygojimui, kas primeta modelius ir paskatas praktiškam Dievo neigimui“.

Globalizacija ir sekuliarizmas – iššūkis ne tik Romos bažnyčiai. Šiandien mes galime ir turime kalbėti apie dvasinio gyvenimo atrofiją, religinio gyvenimo surogatus ir egzistencinę tuštybę, kuri kerojasi mūsų naujojoje lietuviškoje aplinkoje.

Kovo 8 d. 15 val. Kretingos bažnyčios Kankinių koplyčioje Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos dvasinis asistentas br. kun. Evaldas Darulis ir Pranciškonų pasauliečių akademijos pirmosios laidos klausytojai šventė Eucharistiją.

Sesė Rasa Lapienė, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai pranciškonų pasauliečių brolijos narė, atnaujino laikinuosius, o dar keturi, tai –  Liuda Liaudanskaitė, Antanas Žukauskas, Nijolė Raudytė ir Aldona Šlionskienė davė amžinuosius įžadus.

Pasauliečių pranciškonų ordino vardu įžadus priėmė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis ministras br. Nerijus Čapas, o Bažnyčios ir Pranciškoniškosios šeimos vardu juos patvirtino br. Evaldas Darulis.

Kas tai?! Atsakymas į iššūkį!?

Šie žmonės prabilo apie mūsų žmogiško ir krikščioniško buvimo vertybes, kurios duoda mūsų gyvenimui prasmę, teikia laimę, malšina širdies nerimą, kalba apie laisvės atsakomybę ir visų žmonių lygybę.

Kviečiu mūsų svetainės lankytojus melstis už išvardintus brolius ir seseris, nes  šiandien jiems būtina drąsa ginti šias vertybes, kaip patį gyvenimą.

 

Benediktas Jurčys, OFM