d72822d4adVasario 20-osios pavakarę Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švenčiausiajai Mergelei Marijai vienuolyne buvo didelis sujudimas – iš visos Lietuvos susitikti su 119-uoju Šventojo Pranciškaus Asyžiečio įpėdiniu ir Mažesniųjų brolių ordino Generaliniu ministru broliu kunigu José Rodríguez Carballo, OFM rinkosi pranciškoniškosios šeimos nariai – mažesnieji broliai, pasauliečiai pranciškonai, pranciškoniškasis jaunimas ir sesutės vienuolės.

Į Pranciškonų Kankinių koplyčią brolį Generolą José Rodríguez atlydėjo gausus būrys brolių iš Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos – ministras Astijus Kungys, vikaras Linas Vodopjanovas, sekretorius Juozapas Marija Žukauskas, provincijos definitoriai Gediminas Numgaudis, Evaldas Darulis ir kiti.

Susitikimas prasidėjo bendra malda, po kurios brolis Generolas kreipėsi į susirinkusiuosius ir ragino juos nepaliaujamai ieškoti tikrojo pranciškoniškosios kelionės, kuri prasidėjo prieš aštuonis amžius, tikslo, tai yra Jėzaus. Taip pat atkreipė visų dėmesį į tai, kad šios kelionės metu tyčia ar netyčia galima „pamesti“ tikrąjį tikslą ir pradėti sekti tik kelrodžiais esančius šventuosius. Kvietė būti dėmesingais laiko ženklų skaitytojais, jokiomis aplinkybėmis nesustojančiais Gyvojo Dievo paieškose ir nuolat einančiais iš gyvenimo į Evangeliją ir iš Evangelijos į gyvenimą.

Po kreipimosi brolis José Rodríguez atsakė į susirinkusiųjų užduotus klausimus.

Susitikimo pabaigoje kalbėjo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis ministras brolis Nerijus Čapas, OFS, kuris pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo vardu padėkojo broliui Generolui už jo įkvepiantį ir sustiprinantį žodį. Taip pat pasidžiaugė pranciškoniškosios šeimos atstovų Lietuvoje bendradarbiavimo branda ir pranciškoniškosios šeimos ateitimi – pranciškoniškuoju jaunimu.

Po susitikimo visi pranciškoniškosios šeimos atstovai rinkosi bažnyčioje, kur kartu su Kretingos parapijos bendruomene dalyvavo apaštalinio nuncijaus Lietuvoje arkivyskupo Peter Stephan Zurbriggen, Mažesniųjų brolių ordino Generalinio ministro brolio kunigo José Rodríguez Carballo, OFM, Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministro brolio kunigo Astijaus Kungio, OFM ir dar keliolikos brolių kunigų koncelebruojamose Šventosiose Mišiose, kurių pabaigoje apaštalinis nuncijus Šventojo Tėvo Benedikto XVI vardu visiems suteikė apaštališkąjį palaiminimą.