0ef310a20dŠ.m. vasario 9 d. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kryžių Kalno vienuolyne vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos plenarinis posėdis, į kurį buvo pakvieti visų Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino regionų ir vietinių brolijų tarybų atstovai.

Prieš posėdį visi atvykusieji rinkosi vienuolyno koplyčioje, kurioje Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis dvasinis asistentas kun. Linas Vodopjanovas, OFM aukojo Šventąsias Mišias, o po jų vienuolyno bibliotekoje, kurioje ir posėdžiavo.

Pirmojoje posėdžio dalyje kalbėjo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis ministras Nerijus Čapas, OFS, kuris pristatė trejus metus rengtą Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino kandidatų, naujokų ir profesų ugdymo programą, spaudai ruošiamos ir ugdymui skirtos Teresos V. Baker, OFS knygos „Gyvenimas pagal Evangeliją. Kiekvienai mūsų gyvenimo dienai” lietuviškąjį vertimą.

Kitas pranešimas buvo apie 2008 metų balandžio 11-13 dienomis Kretingoje šaukiamą Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 3-ąją Nacionalinės tarybos rinkimų Kapitulą ir pasirengimo jai procedūras. Po šio pranešimo posėdžio dalyviai atliko pirmąjį pasirengimo Kapitulai darbą – išrinko nominacijų direktorių – Edvardą Macijauską, OFS, kuris bus atsakingas už kandidatų į Nacionalinės tarybos narius registraciją ir kandidatų pristatymą Kapitulai.

Popietinėje posėdžio dalyje kalbėjo Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinė prezidentė Virginija Mickutė, OFS, kuri posėdžio dalyvius supažindino su Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo aktualijomis bei informavo apie 2009 metais Lietuvoje vyksiantį Europos pranciškoniškojo jaunimo kongresą.

Paskutinis posėdžio pranešimas buvo apie VšĮ „Pranciškoniškos pasauliečių akademijos” vykdomą veiklą, darbus ir planus. Jį skaitė akademijos direktorė Aldona Elena Šeduikienė, OFS.

Išklausę visus pranešimus ir aptarę aktualijas, posėdžio dalyviai atliko dar vieną svarbų darbą – išrinko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Dangiškąjį globėją. Šiuo balsavimu buvo pabaigti 2007 metais Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos paskelbti Dangiškojo globėjo rinkimai. Paskutiniajam balsavimui buvo pristatytos trys, ankstesniuose balsavimuose daugiausiai balsų gavusios kandidatūros – šv. Elžbietos Vengrės, pal. popiežiaus Jono XXIII ir pal. Lukezijaus Modestinio. Prieš išdalindamas balsavimo biuletenius, Nacionalinis ministras pakvietė visus maldai, kurioje prašė, kad Dievas parodytų tą, kurį yra numatęs Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Dangiškuoju globėju. Absoliučia balsų dauguma Dangiškuoju globėju buvo išrinktas palaimintasis popiežius Jonas XXIII.

Kitą Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos posėdį numatyta surengti 2008 m. kovo mėnesį.