Š.m. sausio 29 d., antradienį, paskelbta popiežiaus Benedikto XVI žinia vasario 6-ąją, Pelenų trečiadienį, prasidėsiančios šiemetinės Gavėnios proga. Šv. Tėvas primena šv. Pauliaus Antrojo laiško Korintiečiams žodžius: „Kristus dėl jūsų tapo vargdieniu“ (2 Kor 8,9) ir siūlo atidžiau pamąstyti apie išmaldą, kuri kartu su malda ir pasninku yra Gavėnios laikotarpiu ypatingai Bažnyčios akcentuojamas atgailos ir artimo meilės darbas.

Savo žinioje Popiežius primena, jog Gavėnia tai metas, kuriuo turime gilintis į mūsų buvimo krikščionimis prasmę ir vertę, naujai atrasti Dievo gailestingumą. Jo atradimas, savo ruožtu, ir mus skatina būti gailestingais mūsų broliams. Išmalda yra konkretus pagalbos vargstančiam žmogui būdas. Išmalda mums padeda išsivaduoti iš vergavimo materialinėms vertybėms, negarbinti jų kaip stabų. Išmalda mus moko dalintis su kitais žmonėms tuo, ką patys iš Dievo gerumo turime. Mūsų turimos materialinės gėrybės nėra vien mūsų nuosavybė. Jos turi ir socialinę vertę. Dėl to, dalindamiesi gėrybėmis su kenčiančiaisiais ir apleistaisiais, mes ne tik liudijame artimo meilę, bet taip pat vykdome teisingumą.

Popiežius taip pat primena, kad evangelinė išmaldos prasmė nesiriboja tik paprasta filantropija. Juo labiau ji negali būti paslėptas būdas siekti asmeninių interesų ar laimėti sau kitų palankumą. Nuoširdus sprendimas padėti kitam žmogui turi būti priimtas „paslapčiomis“.

Išmalda, artinanti mus prie kitų žmonių, artina ir prie Dievo. Ji gali tapti tikro atsivertimo ir susitaikinimo su Dievu ir su broliais priemone. Ji peržengia vien „medžiagiškumo“ ribas ir skelbia tiesą apie mūsų pačių esmę: mes esame sukurti ne sau patiems, bet Dievui ir broliams. Išmalda mums padeda pajusti, kad gyvenimo pilnatvė priklauso nuo meilės; padeda mums susitaikinti su Dievu, nes, kaip tvirtina apaštalas Petras, „meilė uždengia nuodėmių gausybę“ (1 Pt 4,8).

Gavėnios išmalda yra priemonė, kurios dėka galime aiškiau suprasti mūsų krikščioniškąjį pašaukimą. Meilė įkvepia įvairias dalijimosi formas, priklausomai nuo kiekvieno sąlygų ir galimybių, ir visą mūsų gyvenimą paverčia dovana kitiems. Gavėnia mus kviečia brandinti meilę ir vargstančiuose žmonėse atpažinti Kristų. Gavėnia mus kviečia asmeniškai ir bendruomeniškai sekti Kristų, būti jo liudytojais, nes tik jame yra tikrasis gyvenimas,- sakoma Popiežiaus žinioje šių metų Gavėniai.

 

(Plg. Vatikano radijo pranešimą, 2008-01-29)