Š.m. spalio 3 dieną, Šv. Praniškaus šventės išvakarėse, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos bažnyčios Pranciškonų kankinių koplyčioje vyko didelė šventė – naujokyno pradžios apeigos.

Koplyčioje susirinkusios Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai brolijos, mažesniųjų brolių, sesučių misionierių, pranciškoniškojo jaunimo ir parapijiečių akivaizdoje Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinis ministras Nerijus Čapas, OFS į Pasauliečių pranciškonų ordino naujokyną priėmė Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos (JauPra) prezidentę Virginiją Mickutę.

Apeigas Evangelijos skaitiniu ir trumpa homilija pradėjo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos dvasinis asistentas kun. Evaldas Darulis, OFM. Po Žodžio liturgijos į susirinkusiuosius ir kandidatę kreipėsi nacionalinis ministras bei pakvietė jungtis maldoje ir giesmėje už būsimą naujokę. Po giesmės, kurią giedojo pranciškoniškasis jaunimas, Virginija Mickutė perskaitė prašymą priimti į Pasauliečių pranciškonų ordiną bei leisti pradėti ugdymo ir bandymo laikotarpį. Nacionalinis ministras susirinkusiems paskelbė, kad priima Virginiją Mickutę į Pasauliečių pranciškonų ordiną ir leidžia pradėti ugdymo ir bandymo laikotarpį, o dvasinis asistentas Bažnyčios ir pranciškonų šeimynos vardu patvirtino šį aktą. Po šių apeigų sesei Virginijai Mickutei buvo įteiktas Šventasis Raštas ir pranciškoniškas „Tau“ kryžius.

Liturgijos pabaigoje susirinkusiuosius ir ypatingai Pasauliečių pranciškonų ordino naujokę Virginiją Mickutę palaimino dvasinis asistentas kun. Evaldas Darulis, OFM ir visus pakvietė į agapę.