Š.m. gegužės 12 d. Mažesniųjų brolių ordino Kauno Šv. Jurgio vienuolyne vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno regiono brolijos tarybos rinkimų Kapitula.

Kapitula prasidėjo bendra malda vienuolyno koplyčioje, po kurios visi rinkosi į nuolatinę Kauno pasauliečių pranciškonų susirinkimų vietą – į vieną iš vienuolyno salių.

Kapitulai pirmininkavo ir įžanginę kalbą perskaitė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis ministras Nerijus Čapas, OFS. Vėliau žodį tarė regiono brolijos dvasinis asistentas prel. doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, OFS, kuris už nuveiktus darbus padėkojo kadenciją baigiančiai regiono brolijos tarybai. Po pirmininko ir dvasinio asistento kalbų buvo išklausyta kadenciją baigiančios Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno regiono brolijos tarybos 2003 – 2007 metų veiklos ataskaita.

Išklausius ataskaitą pirmininkas paskyrė rinkimų sekretorių ir du balsų skaičiuotojus bei paprašė, kad neturintys balsavimo teisės paliktų Kapitulos patalpą.

Toliau sekė naujosios Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno regiono brolijos tarybos rinkimai. Ministre išrinkta Alma Kryžanauskienė, OFS, viceministre Vilija Karaliūnaitė, OFS, sekretore Marijona Sinkevičienė, OFS, ekonome Aldona Kriaučionytė, OFS, o naujokų magistre Ona Šeškutė, OFS. Atlikus privalomus formalumus susijusius su regiono brolijos tarybos narių pareigų priėmimu, pirmininkas paskelbė, kad rinkimai vyko nepažeidžiant Bažnyčios ir Ordino teisės normų ir liko tik išklausyti išrinktosios Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno regiono brolijos tarybos narių Tikėjimo išpažinimą ir priimti jų priesaikas, todėl visus pakvietė į vienuolyno koplyčią, kurioje Šv. Jurgio vienuolyno vikaras kun. Ramūnas Mizgiris, OFM celebravo šventąsias Mišias ir kartu su Nacionaliniu ministru išklausė išrinktosios tarybos Tikėjimo išpažinimą ir priėmė jų priesaikas.

Telaimina Dievas naująją Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno regiono brolijos tarybą ir visus regiono brolius ir seseris.