879da119c0b464f6c93bb65f26dc44

 

 

 

 

 

Š.m. kovo 17 dieną Kretingos

Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios Kankinių koplyčioje vyko šventė – naujokyno pradžios ir įžadų apeigos.

Šv. Mišių metu, kurias celebravo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai vienuolyno gvardijonas br. kun. Benediktas Sigitas Jurčys OFM, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis ministras br. Nerijus Čapas OFS, į Pasauliečių pranciškonų ordino naujokyną priėmė aštuonis kandidatus iš Kretingos, Plungės, Palangos, Klaipėdos ir Telšių. Po šių apeigų, giedant Šv. Dvasios himną, naujokyną baigiantys du broliai ir šešios sesės iš Kretingos leidosi į Kankinių koplyčios kriptą, kur prie pranciškonų kankinių altoriaus br. Nerijaus Čapo OFS ir br. kun. Benedikto Sigito Jurčio OFM akivaizdoje vienas davė amžinuosius, o septyni laikinuosius įžadus. Iš kriptos į koplyčią su degančiomis žvakėmis sugrįžusius, tik ką įžadus davusiuosius, sveikino čia susirinkę jų artimieji, pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas, kuris, beje, nuostabiai giedojo šios šventės metu.

Po šv. Mišių naujokai ir įžadus davusieji visus šventės dalyvius pakvietė į Parapijos namus, kur suruošė nuostabią Agapę.

Telaimina juos Viešpats!