Popiežius Benediktas XVI birželio 17 dieną yra laukiamas Asyžiuje. Apie Šv. Tėvo kelionę į Šv. Pranciškaus miestą Asyžių pranešė Italijos vyskupų konferencijos žinių agentūra „Sir“. Šv. Tėvą į Asyžių pakvietė Asyžiaus vyskupas Domenico Sorrentino. Lygiai prieš metus, vasario 11 dieną, Asyžiaus ganytojo pareigas pradėjęs eiti vyskupas Sorrentino Vatikano Radijui papasakojo apie būsimą popiežiaus apsilankymą.

Vyskupas visų pirma pažymėjo, jog Asyžiaus vyskupija šiuo metu švenčia Šv. Pranciškaus „Atsivertimo metus“, kurie yra skirti Šv. Pranciškaus atsivertimo aštuonišimtosioms metinėms. Vyskupijoje buvo paskelbtas sielovadinis planas, kuris jau yra įgyvendinamas. 2006 metų spalio mėnesį pradėti „Atsivertimo metai“ tęsis iki šių metų spalio mėnesio.

Asyžiaus vyskupija yra neatskiriama nuo Šv. Pranciškaus asmens ir gyvenimo. Mus čia supa ne tiktai pranciškoniškais pasaulis. Visas miestas primena Pranciškų, – sakė vyskupas Sorrentino. Vyskupas pasakojo, kad jis pats gyvena namuose, kuriuose Šventasis viešai apsinuogino vyskupo Gvido akivaizdoje, grąžindamas rūbus tėvui ir šitaip pradėdamas visiško neturto kelią. Asyžiaus susitapatinimas su šventuoju Pranciškumi ir Pranciškaus su šiuo miestu yra skatinimas visiems vyskupijos gyventojams sekti šventojo pėdomis.

Italai mėgsta pabrėžti Pranciškaus, kaip gamtosaugininko ir pacifisto savybes, tačiau popiežius Benediktas XVI primena, kad Pranciškų reikia vertinti kaip atsivertusį, kaip radikaliai Kristų priėmusį žmogų. Tikrai neklysta tie, kurie ryšium su Pranciškaus Asyžiečio asmeniu kelia gamtosaugos, taikos, religijų ir kultūrų dialogo svarbą, nes Šventasis Pranciškus šiomis temomis turi ką pasakyti. Tačiau principas, kuriuo viskas remiasi, yra Pranciškaus „taip“ Kristui. Šv. Pranciškus yra įsimylėjęs į Kristų. Dėl to, kad pasirinko Kristų, jis gebėjo naujomis akimis žvelgti į gamtą, kitoniškai suvokti taiką ir žmonių santykius. Šv. Pranciškus kalba ir mūsų laikų žmonėms, turi ką pasakyti mūsų pasauliui priklausomai nuo to, kokį Pranciškų jam parodysime. O tikrasis Pranciškus yra Kristaus Pranciškus, – kalbėjo vyskupas Domenico Sorrentino.

Asyžiaus vyskupijos „Atsivertimo metų“ sielovadinėje programoje numatyti įvairūs renginiai taip pat yra skirti pasirengti popiežiaus Benedikto būsimam apsilankymui. Tai bus daroma prisiminus ankstesnes buvusių popiežių keliones į Asyžių, aptarus popiežių ryšius su Asyžiaus šventuoju. Taip pat bus stengiamasi geriau įsisąmoninti ir aptarti šio miesto pašaukimą bei charizmą. Asyžius yra privilegijuotas miestas, nes popiežiai jame lankosi nuo Šv. Pranciškaus laikų. Šventasis buvo kanonizuotas Asyžiuje dalyvaujant popiežiui Grigaliui IX. Praėjusiame šimtmetyje istorinis buvo pal. Pop. Jono XXIII vizitas, kai rengiantis Vatikano II susirinkimui popiežius dvasiniu ryšiu susiejo Asyžių su Loreto šventove. Atmintini net penki Dievo tarno Jono Pauliaus II apsilankymai Asyžiuje, o dabar, kaip minėta, jau rengiamasi birželio mėnesį įvyksiančiam Benedikto XVI vizitui, skirtame pažymėti Šv. Pranciškaus atsivertimo jubiliejinius metus.

Vyskupas Sorrentino pasakojo, kad, lankydamasis Asyžiuje, Šv. Tėvas keliaus į vietoves, kurios yra tiesiogiai susijusios su Šv. Pranciškaus atsivertimo istorija. Be kita ko, popiežius nuvyks į Šv. Damijono vienuolyną ir į Šv. Klaros, Šv. Rufino ir Šv. Pranciškaus bazilikas. Pastarosios bazilikos kriptoje yra Šventojo kapas. Popiežius taip pat nuvyks į Švč. M. Marijos Angelų Karalienės baziliką, kurioje susitiks su Asyžiaus vyskupijos jaunimu.

(Vatikano radijas, 2007-02-09)