Š.m. sausio 18 dieną Kretingoje vykstančios Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kapitulos delegatai šešerių metų kadencijai išrinko naująjį provincijos provincijolą ir viceprovincijolą, o sausio 19 dieną keturis provincijos definitorius.

Provincijolu išrinktas br. kun. Astijus Kungys, OFM (gim. 1963), viceprovincijolu – br. kun. Linas Vodopjanovas, OFM (gim. 1973), definitoriais išrinkti: br. kun. Gediminas Numgaudis, OFM (gim. 1964), br. kun. Andrius Dobrovolskas (gim. 1971), br. kun. Arūnas Peškaitis, OFM (gim. 1962) ir br. kun. Ramūnas Mizgiris, OFM (gim. 1970).

Sveikiname naujuosius brolius provincijolą, viceprovincijolą ir definitorius, linkime jiems Dievo palaimos vykdant šias tarnystes!