4af2ac8af3Gražų 2006 metų spalio 17 dienos rytą Dievas iš mūsų tarpo pasišaukė brolį Alfonsą Steponavičių, OFS (gim. 1932 m.), tačiau jis ilgam liks artimųjų, ordino brolių ir seserų atmintyje. Artimiesiems – mylintis vyras, rūpestingas tėvas ir senelis, ordino broliams ir seserims – nuoširdus Viešpaties ramybės ir džiaugsmo nešėjas bei draugas.

Brolis Alfonsas visą gyvenimą dirbo „bliekuorium“ – remontavo prakiurusius ir dengė naujus Kretingos namų stogus, o stiprybės kasdieniniams darbams sėmėsi iš Viešpaties, aktyviai dalyvaudamas Kretingos parapijos ir pasauliečių pranciškonų brolijos gyvenime. Nuo 2001 metų ėjo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai brolijos ekonomo pareigas.

Brolis Alfonsas Steponavičius, OFS gyvenime vadovavosi Šv. Pranciškaus Asyžiečio maldos žodžiais – Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu!

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

 

Ordino broliai ir seserys

 

* * *

 

Su velioniu galima atsisveikinti Kretingos laidojimo namuose. Šv. Mišios už velionį ir jo artimuosius bus aukojamos Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje š.m. spalio 19 dieną 7 valandą. Karstas su palaikais išnešamas 12 valandą. Velionis bus laidojamas Kretingos kapinėse (naujosiose).