Saulėtą balandžio 22-osios šeštadienį Klaipėdos universiteto Menų fakulteto salėje įvyko paskutinis viešųjų paskaitų ciklo apie žmogaus asmenį ir bendruomenę susitikimas. Apie asmens ir bendruomenės atsakomybę bei pilietiškumą buvo pakviesti kalbėti Šiaulių universiteto Filosofijos katedros vedėjas prof. dr. Gintautas Mažeikis ir Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolyno brolis kun. Pranciškus Ksaveras Cazali, FJ. Postmodernios filosofijos bei šiuolaikinės teologijos žvilgsniai tikrai buvo labai įdomūs ir aktualūs. Klausytojai, kurių tarpe pedagogai, jaunimas, Pasauliečių pranciškonų ordino nariai ir kandidatai, turėjo tikrai retą progą plačiau ir giliau susivokti savo krikščioniškose ir pilietinėse priedermėse. Deja, kol mokyklose nebus mokoma psichologijos bei filosofijos, panašaus lygio konferencijos nebus stimulas lavinti mąstymą bei plėsti požiūrį į esminius būties lygmenis. Minimos konferencijos skaudžiai išryškino prarają tarp demokratijos galimybių ir realios situacijos Lietuvoje… Tuo labiau džiugu, kad Pranciškoniška pasauliečių akademija ėmėsi aktualių temų ir šios veiklos nežada nutraukti. Po planuojamos gegužinės (š.m. gegužės 28 d.) Cigonalių kaime, į kurią kviečiami visi Pranciškoniškos pasauliečių akademijos dalyviai bei lektoriai ir po vasaros pertraukos pradėsime antruosius viešųjų paskaitų ciklo metus. Trumpas stabtelėjimas būtinas naujos kokybės apmąstymui.

Aldona Elena Šeduikienė, OFS