Š.m. vasario 21 dieną Vatikane paskelbtas popiežiaus Benedikto XVI dekretas, kuriuo skiriamas Popiežiškasis legatas Asyžiaus Šv. Pranciškaus ir Švenčiausiosios Mergelės Marijos Angelų Karalienė bazilikoms. Šias pareigas eis italas kardinolas Attilio Nicora, lig šiol vadovavęs Šv. Sosto nuosavybės administracijai, tai yra Vatikano žinybai, kuruojančiai Šventajam Sostui priklausančias materialines vertybes.

Pastarasis popiežiaus dekretas papildo pernai lapkričio mėnesį paskelbtą Motu Proprio, kuriuo buvo pakeistas Asyžiaus pranciškonų bazilikų statusas.

Aname popiežiaus dokumente visų pirma buvo priminta Asyžiaus bazilikų svarba pasaulinei pranciškonų šeimai ir visiems pasaulio tikintiesiems: Šv. Pranciškaus bazilikoje palaidotos šio garsaus šventojo relikvijos; Angelų Karalienės bazilika savo skliautais gaubia Porciunkulės bažnytėlę, kurioje šv. Pranciškus pradėjo savo veiklą. Dėl sielovados šiose dviejose bažnyčiose veiksmingumo stiprinimo ir dėl šių svarbiausių pranciškoniškųjų šventovių ypatingo ryšio su Apaštalų Sostu, popiežius nusprendė Asyžiaus bazilikoms paskirti savo legatą. Dabar jau paskirtas popiežiaus legatas neturės kanoninės jurisdikcijos šioms dviem bazilikoms. Jam skirta savo asmeniu įkūnyti ypatingą dvasinį ryšį, kuris sieja Asyžių su Apaštalų Sostu. Juridinė valdžia sielovados srityje buvo suteikta Asyžiaus vyskupui. Broliai pranciškonai su vietos vyskupu turi derinti visus Asyžiaus bazilikose vykdomus sielovados darbus. (Vatikano radijas)