b3ac29fe38d839263c94
Š.m. vasario 4 d. Kretingos Pranciškonų gimnazijos salėje įvyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos drauge su VšĮ „Pranciškoniška pasauliečių akademija“ organizuota Pašaukimų į Pasauliečių pranciškonų ordiną diena.

Į Pašaukimų dieną visi buvo kviečiami per regioninę spaudą, interneto puslapiuose ir per regione esančias brolijas, kurių viso yra vienuolika (kol kas). Salė buvo beveik pilna – atvyko besidomintys pranciškoniškuoju dvasingumu, o ir brolijų nariai atvyko padrąsinti ir malda palaikyti galimų ordino kandidatų. Visą renginį stebėjo ir fiksavo laikraščio „Pajūrio naujienos“ korespondentai.

Susitikimas prasidėjo laiku ir Pranciškoniškojo jaunimo gerai organizuotu Viešpaties pašlovinimu – išdalinti giesmių tekstai (su nuotaikingais piešinukais) leido visiems apsijungti vieningame šlovinime.

Pašaukimų dieną pradėjo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos ministras Modestas Žadvydas OFS, po įžanginių minčių apie pašaukimo svarbą ir šio susitikimo tikslą pakvietęs kalbėti kun. Paulių Vaineikį OFM, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinį dvasinį asistentą. Buvo įdomu klausytis gyvo pasakojimo apie šv. Pranciškaus gyvenimo kelią, atsivertimą, pirmuosius pasekėjus ir jų suvoktą misiją Bažnyčioje. Šv. Pranciškaus užkurtą ugnį kun. Paulius vaizdingai palygino su atomine jėgaine, kurios reaktoriaus nebeįmanoma sustabdyti. Po jo kalbėjo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinis ministras Nerijus Čapas OFS, skaidrių pagalba detaliai išdėstęs ordino istoriją, regulų kaitą, žymesniuosius ordino narius per visą jo istoriją ir paminėjęs dabar jau ir lietuvių kalba turimą 1978 m. popiežiaus Pauliaus VI patvirtintą Regulą ir 2000-ųjų metų Generalines Konstitucijas pagrindinius ordino teisinius dokumentus. Aldona Šeduikienė OFS trumpai papasakojo apie viešąją neformalaus ugdymo įstaigą – Pranciškonišką pasauliečių akademiją ir pabrėžė pranciškoniškojo dvasingumo kristocentriškumą.

Susitikimas vėlgi buvo užbaigtas džiausmingu šlovinimu, o dalyviai pakviesti dar pabendrauti, apžiūrėti keletą stendų, nušviečiančių ordino veiklą.

Po to sekė šv. Mišios Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje, jas aukojo mažesnieji broliai – kun. Jurdanas Statkus ir kun. Paulius Vaineikis. Po Mišių šventoriuje spiginant šaltukui ir šviečiant skaisčiai žiemos saulei Pašaukimų dienos dalyviai susiglaudė bendrai nuotraukai, o parapijos salėje jau laukė karšti gėrimai ir suneštinis vaišių stalas. Agapės metu buvo broliaujamasi ir susipažįstama.

Ką Viešpats po šios šventės stipriau patrauks prie savęs? Melskime Jo malonės, neužmiršdami, jog turime tokį galingą užtarėją – šv. Pranciškų!