Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių vyskupijos brolija įsteigė Pranciškonišką pasauliečių akademiją – nevyriausybinę neformalaus suaugusių ir jaunimo ugdymo ir švietimo įstaigą, veikiančią Vakarų Lietuvoje.

Akademijos pristatymas įvyko Cigonalių kaime, Kretingos rajone, rugpjūčio 30 d. Jos globėju tapo Lietuvos šv. Kazimiero provincijos provincijolas brolis Benediktas Sigitas Jurčys OFM, kuris su broliais pranciškonais Evaldu Daruliu ir Juozapu Marija Žukausku aukojo šventas Mišias akademijos veiklai palaiminti. Akademijos direktore paskirta Aldona Šeduikienė.

Akademijos misija – tai neformalus suaugusiųjų ir jaunimo ugdymas, paremtas bendražmogiškomis, krikščioniškomis ir pranciškoniškomis gyvenimo vertybėmis. Jos vizija – sąmoningų, kūrybingų, aktyvių asmenų, bendruomenės narių, piliečių visuomenė.

Pagrindiniai akademijos tikslai yra ugdyti žmogų kaip visavertę asmenybę ir aktyvų bei sąmoningą pilietį, bendruomenės narį; atskleisti ir padėti suvokti žmonėms bendražmogiškas ir krikščioniškas vertybes bei jų reikšmę kasdieniame gyvenime; stiprinti žmonių aktyvumą ir atsakomybę įvairiose jų veiklos sferose, viešajame Lietuvos gyvenime.

Svarbiausi akademijos veiklos uždaviniai bus rengti metines studijų programas, organizuoti įvairias studijų formas: diskusijas, debatus, konferencijas, išvykas, stovyklas, paskaitas, seminarus, rekolekcijas, radijo ir televizijos laidas, edukacinius projektus jaunimui, publikuoti studijų medžiagą.

Vykdydama savo veiklą, pranciškoniška akademija palaikys ryšius ir bendradarbiaus su įvairiomis organizacijomis.

2005–2006 metų studijos bus skirtos temai „ Asmuo ir bendruomenė“. Rudens sesijos tema „Asmuo“ bus nagrinėjama filosofiniu ir krikščioniškuoju požiūriu – „Žmogus yra asmuo“, „Asmuo ir laisvė“, „Homo religiosus“. Pavasario sesija skirta temai „Bendruomenė“. Jos metu bus studijuojamos temos „Dialogas“, „Asmuo ir bendruomenės atsakomybė“, „Asmuo bendrystėje: šeimoje, visuomenėje, bažnyčioje“, „Bendruomeniškumas ir pilietiškumas“.

Spalio 1 dieną 11 valandą Klaipėdos universiteto Menų fakulteto salėje akademija pradeda rudens sesiją, kurios pirmoji paskaita – „Asmuo“. Atidarymo metu Pranciškoniška pasauliečių akademija pasirašys bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos universiteto Menų fakulteto dekanu Vytautu Tetensku.

Akademija yra skirta ne tik Pasauliečių pranciškonų ordino narių ugdymui, bet atvira visuomenei ir kiekvienam asmeniui, besidominčiam šiomis temomis.

Nijolė Raudytė

(Interneto dienraštis „Bernardinai.lt”, 2005-09-26)