Iš viduramžių atkeliavęs ordinas turi gilias tradicijas. Jo dvasia gyva ir mūsų dienomis. Žmonės, įsijungę į šios bendruomenės gretas, seka šv. Pranciškaus pėdomis, vėl atranda Dievą, artimą ir save.

Pasauliečių pranciškonų ordinas (dar žinomas kaip Trečiasis ordinas) yra oficiali Katalikų bažnyčios institucija. Ordiną XIII amžiuje įkūrė šventasis Pranciškus iš Asyžiaus. Sakoma, kad Pranciškus šį ordiną steigęs tam, kad vyrai nepaliktų šeimų. Mat jie išeidavę iš namų ir jungdavęsi prie šv. Pranciškaus įkurtų brolių ordino (I ordino). Neatsilikdavo ir moterys. Jos glausdavosi prie šv. Klaros (šv. Pranciškaus dvasios sesers) įkurtos seserų bendruomenės (II ordino). Saugodamas šeimas, šv. Pranciškus įkūrė III ordiną, į kurį galėtų jungtis žmonės, turintys šeimas, bet sekantys šv. Pranciškaus dvasia.

Pasauliečių pranciškonų ordinas priklauso pranciškoniškųjų ordinų šeimai. Tai pačiai, kuriai priklauso ir Mažesnieji broliai, kuriuos sutinkame Kretingoje. Šio ordino nariai gyvena pasaulyje, turi šeimas, bet laikosi regulos (regula – tai religinio ordino gyvenimo taisyklių rinkinys – aut. past.), gyvena aktyvų bendruomeninį gyvenimą, reguliariai renkasi brolijų susirinkimuose.

Pasauliečių pranciškonų ordino veikla orientuota į artimą. Pranciškonai pasauliečiai gali pasiūlyti gyvenimą brolijoje, parodyti pasitikėjimą. Gali suteikti vietą, kur žmogus jaustųsi savimi, nebijodamas nesupratimo ir pajuokos. Čia jis gali laisvai gyventi savo tikėjimu, nepraras galimybių realizuoti save ir savo talentus.

Aktyviai bendradarbiaujama su kitomis krikščioniškomis bendruomenėmis. Pranciškoniškas pašaukimas – eiti į pasaulį ir skelbti Evangeliją savo gyvenimu ir darbu, gyventi brolijoje, rūpintis vieni kitais, mylėti vieni kitus ir gyventi bendrystėje su broliais ir seserimis.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino broliją sudaro 31 vietinė brolija. Brolijos yra įsikūrusios įvairių Lietuvos miestų ir miestelių parapijose. (Klaipėdoje veikia 3 brolijos: Kristaus Karaliaus, Šv. Kazimiero ir Šv. Juozapo Darbininko parapijose). Šiuo metu Lietuvoje yra 652 profesai – tai broliai ir seserys, davę amžinuosius įžadus, bei 30 naujokų, kurie rengiasi tokiems įžadams, atlieka formaciją.

Brolis ar sesuo, panoręs ar jaučiantis pašaukimą prisijungti prie Pasauliečių pranciškonų ordino, dalyvauja formacijos procese, trunkančiame iki trejų metų. Broliai dalyvauja brolijos susirinkimuose, kurių metu yra aiškinama regula, skaitomas ir nagrinėjamas Šventasis Raštas. Skatinama būti aktyviems brolijos veikloje.

Formacijos laikotarpiu naujieji nariai skatinami ieškoti ir atpažinti savo pašaukimą. Nuodugniau susipažįsta su šv. Pranciškaus asmenybės ypatumais, pranciškoniškąja charizma bei istorija. Formacijos periodo tikslas – skatinti brolį suvokti, ar jis tinkamai galės gyventi pagal pasauliečių pranciškonų regulą dalindamasis savo gyvenimu su kitais.

Emilija Radušienė

Jūratė Devėnienė

(Dienraštis „Klaipėda“, 2005-01-21)