Kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konvente renkasi pasauliečiai pranciškonai iš visos Kauno arkivyskupijos. Lapkričio 5 d. susirinkimas buvo neeilinis – ordino gretas papildė nauji nariai.

Kaip įprasta, susitikimas prasidėjo Eucharistijos šventimu. Šv. Mišias koncelebravo prel. doc. dr. V.S.Vaičiūnas, OFS, kunigai R.Janušauskas ir G.Blužas. Per pamokslą prel. V.S.Vaičiūnas, OFS pabrėžė kiekvieno naujo nario sąmoningo apsisprendimo ir aktyvaus įsitraukimo į pranciškoniškąjį judėjimą svarbą ne tik savo vietinėje brolijoje, bet ir visame pasaulyje. Po Žodžio liturgijos vyko naujų narių priėmimo į novicijatą apeigos. Novicijatą pradėjo penki nauji nariai: du kunigai (Ramutis Janušauskas ir Gintaras Blužas) ir trys pasauliečiai (Odeta Laurinavičiūtė, Antanas Katilius ir Aloyzas Šeirys). Jiems įteiktos Pasauliečių pranciškonų ordino Regulos, Švč. Mergelės Marijos septynių džiaugsmų rožiniai ir „Tau“ kryželiai kaip piligrimystės ženklai.

Šv. Mišių metu luomą atitinkančius amžinuosius klusnumo, skaistumo ir neturto įžadus davė br. Gintas Leonavičius, ses. Laimutė Katilienė, ses. Eglė Čaplinskienė; laikinuosius – ses. Rasa Indriliūnaitė. Po apeigų naujus brolius ir seseris sveikino Kauno regiono brolijos ministrė ses. O.Šeškutė, OFS ir dvasinis asistentas prel. doc. dr. V.S.Vaičiūnas, OFS, brolijos tarybos nariai, seserys ir broliai.

Pasibaigus Šv. Mišioms, aptarta pasauliečių pranciškonų veikla Kauno ir kituose regionuose, išsakyti pasiūlymai dėl ordino bibliotekos. Ses. Vilija Karaliūnaitė, OFS pasidalijo įžvalgomis apie Eucharistiją ir paragino aktyviau įsitraukti į Švč. Sakramento adoraciją. Agapės metu visi linksmai bendravo tarpusavyje.